AV 21

Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014. Výzkumné programy Akademie věd ČR jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu.

Předsedou Rady Strategie AV21 je prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (člen Akademické rady AV ČR pověřený koordinací a koncepčním rozvojem Strategie AV21). Jejími členy jsou dále prof. Jan Řídký, DrSc. (místopředseda AV ČR pro I. vědní oblast), RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (místopředseda AV ČR pro II. vědní oblast), PhDr. Pavel Baran, CSc. (místopředseda AV ČR pro III. vědní oblast), RNDr. Martin Bilej, DrSc. (člen předsednictva Akademické rady AV ČR pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí), prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (místopředseda Vědecké rady AV ČR pro I. vědní oblast), prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR pro  II. vědní oblast) a PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR pro III. vědní oblast).

Výzkumné programy 1–14 byly zahájeny v roce 2015, program 15 v roce 2016 a programy 16–18 v roce 2017.

17 – Světlo ve službách společnosti

Program je zaměřen na rozvoj progresivních technologií, ve kterých již je nebo díky mnohým předpokladům v krátké době může být Česká republika na světové úrovni. Příkladem může být „aditivní manufacturing“, kde jsou laserové technologie základem pro raketově se rozvíjející technologie 3D tisku, medicínské diagnostické metody včetně invazivních i neinvazivních metod léčby či technologie výroby a ošetření optických součástí. Součástí programu je i konstrukce samotných zdrojů vysoce intenzivního záření – laserů.

V rámci tohoto programu se počítá i se zapojením společenskovědních odborníků na dějiny přírodních a exaktních věd, kteří by hledali a studovali historické kořeny úspěšně se rozvíjejících optických, fotonických, plazmových a příbuzných oborů. Poznání vzniku a vývoje nosných výzkumných směrů by tak mělo sloužit příslušným orgánům státní správy při práci na konceptech plánování, řízení a podpory vědeckých a technických aktivit v ČR.

Projekt vzdělávacího portálu czechlasers.cz vznikl v rámci Strategie AV21, programu Světlo ve službách společnosti. Cílem tohoto programu je podpora oborově širokého využívání intenzivních zdrojů záření jako účinných nástrojů pro výzkum, vývoj a aplikace nových technologií a rozvoj kooperativního aplikovaného výzkumu.

Témata

Nové laserové technologie pro 3D tisk a mikro-obrábění
Řešitel: Libor Mrňa (ÚPT)
Zúčastněná pracoviště: ÚPT, FZÚ, ÚT, ÚFP, ÚFE, ÚFM
Studium zvyšování odolnosti materiálů
Řešitel: Jaromír Chalupský (FZÚ)
Zúčastněná pracoviště: FZÚ, ÚT, ÚFP, ÚFM, ÚPT
Bezpečnost obyvatelstva a kritických infrastruktur, ochrana zdraví a života
Řešitel: Pavel Honzátko (ÚFE)
Zúčastněná pracoviště: ÚFE, FZÚ, ÚFP, ÚT, ÚPT
Konstrukce laserových zdrojů a systémů pro přenos světla
Řešitel: Martin Smrž (FZÚ)
Zúčastněná pracoviště: FZÚ, ÚFE, ÚPT, ÚFP
Jasné zdroje světla pro dosažení, studium a využití extrémních stavů hmoty
Řešitel: Libor Juha (ÚFP)
Zúčastněná pracoviště: ÚFP, FZÚ

Print Friendly, PDF & Email