17. března 2015 se učitelé obou dolnobřežanských škol spolu s pedagogy partnerské školy Sunny Canadian International School účastnili exkurze v laserovém centru HiLASE. Exkurze se uskutečnila na závěr realizace projektu „Život je věda“ (Zákony přírody na dosah žákům – Badatelský způsob výuky na ZŠ). Zároveň je dalším krokem v nově navázané spolupráci mezi obcí Dolní Břežany a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. v oblasti rozvoj regionálního školství.

nahled01Vedení obce Dolní Břežany se dlouhodobě snaží zlepšovat podmínky pro rozvoj státního i soukromého školství v obci. Obec i region momentálně procházejí velmi dynamickým rozvojem založeným na inovacích a inteligentní specializaci. Postupně zde vzniká region STAR (Science and Technology Advanced Region). V obci již nyní funguje laserové centum HiLASE a dokončuje se stavba budovy ELI Beamlines. Význam spolupráce zdůraznil starosta Dolních Břežan Věslav Michalik: „Rozvoj regionu vždy úzce souvisí s rozvojem regionální vzdělávací soustavy. Zkušenosti výzkumných pracovišť s realizací vzdělávacích projektů zároveň jasně ukazují, že motivovat studenty na vysoké škole je již pozdě. Je třeba nabídnout kvalitní vzdělání v oblasti přírodních věd již od základní školy.  Rozšíření spolupráce s FZÚ AV ČR jako nositelem projektů HiLASE a ELI Bemlines i na oblast vzdělávání je tak dalším oboustranně přínosným krokem v  naší úzké spolupráci.“ Během exkurze byli učitelé na úvod seznámeni s aktivitami centra HiLASE, poté si prohlédli i ty prostory pracoviště, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné, mj. navštívili čistou laserovou laboratoř a optickou dílnu. Živá diskuse proběhla jak k odbornému výkladu, tak k dalším možnostem spolupráce. „Centrum HiLASE chce být nedílnou součástí regionu s cílem podílet se na jeho dalším rozvoji. Proto se snažíme aktivně zapojovat v rámci místních iniciativ a úzce spolupracovat jak s vedením obce, tak s dalšími institucemi, které jsou součástí regionu STAR. Se školami v obci plánujeme spolupracovat i při přípravě nových projektů zaměřených na vzdělávání.“, dodal vedoucí centra HiLASE Tomáš Mocek.

děti logo RGBZŠ a MŠ Dolní Břežany je velmi aktivní v realizaci rozvojových projektů zaměřených na soustavné zkvalitnování výuky. Velká pozornost je věnována právě oblasti přírodovědného vzdělávání. Projekt  „Život je věda“ škola realizovala v období duben 2013 – prosinec 2014. Byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt si kladl za základní cíl inovaci tradičního způsobu výuky přírodních věd s využitím moderních ICT technologií. Žáci se v rámci výuky stali skutečnými badateli, v malých skupinkách se sami snažili objevovat zákony přírody. Učitel je v roli průvodce motivoval  a vedl k úspěšnému dokončení experimentů. V rámci realiazace projektu si žáci osvojili práci s měřící  technikou PASCO (v učebně i v terénu), naučili se samostatně připravovat vlastní prezentace, vyzkoušeli si roli učitelů a vysvětlovali přírodní jevy mladším spolužákům. Aktivity projektu byli úspěšně prezentovány na Dolnobřežanském vědeckém jarmarku, pro učitele z regionu pak proběhla konference zaměřená na inovativní způsoby výuky přírodovědných předmětů a vytvořena byla vlastní metodika pro učitele.

IMG_3983Zkušenosti s průběheme projektu shrnula ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Břežany Iva Fischerová: „Realizaci projektu považujeme za velký přínos. Žáky výuka opravdu baví, mají chuť bádat, objevovat nové zákonitosti. V praxi jsme si ověřili, že je ICT technika vhodný nástoj pro motivování dětí ke studiu přírodovědných předmětů. Na základě našich zkušeností ale nechceme spoléhat jen na ICT. Některé jevy je názornější ukázat klasickými jednoduchými experimenty, přeměření systémem PASCO je pak vhodným doplňkem pro vysvětlení problematiky. I nadále chceme pokračovat v rozvoji badatelsky orientované výuky. Po dostavbě nového pavilonu bude mít škola samostatné odborné učebny přírodních věd, na které se již moc těšíme. Od školního roku 2016/2017 bychom rádi otevřeli třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a jazyků.“